KONTAKT:      Doradztwo   +48 604 077 427       Rozwiązania   +48 666 165 164         Szkolenia   +48 600 947 722

EWAKUACJA I RATOWNICTWO – PRZEPISY PRAWNE

KODEKS PRACY Art. 2071


§ 1. Pracodawca jest obowiązany przekazać pracowników informacje o:

  1. zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy, na poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, w tym o zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników;
  2. działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń, o których mowa w pkt. 1.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY W
SPRAWIE SZKOLENIA W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY


§15.1. Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się w formie instruktażu, nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach robotniczych, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników, nie rzadziej niż raz w roku.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ W SPRAWIE OGÓLNYCH PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

§ 81. Pracodawca powinien określić szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych.

§ 83.1. Przed rozpoczęciem robót, o których mowa w § 82. pracodawca, u którego mają być prowadzone roboty, i osoba kierująca robotami powinni ustalić w podpisanym protokole szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, z podziałem obowiązków w tym zakresie.

§ 86.1. Podjęcie i prowadzenie pracy w zbiornikach może nastąpić jedynie na podstawie pisemnego pozwolenia wydanego w trybie ustalonym przez pracodawcę.

2. Przy pracy w zbiornikach należy zapewnić stały nadzór. Osoba wydająca polecenie wykonania takiej pracy powinna sprawdzić czy przygotowania organizacyjne i techniczne zapewniają bezpieczeństwo pracownikom podczas wykonywania pracy.

3. Pracownikowi znajdującemu się w zbiorniku należy zapewnić możliwość udzielenia natychmiastowej pierwszej pomocy w razie nagłej potrzeby lub wypadku.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2003 R. ZMIENIAJĄCE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE MINIMALNYCH WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY W ZAKRESIE UŻYTKOWANIA MASZYN PRZEZ PRACOWNIKÓW PODCZAS PRACY

§ 8a. Jeżeli tymczasowa praca na wysokości nie może być wykonywana w sposób bezpieczny i zgodnie z warunkami ergonomicznymi z odpowiedniej powierzchni wówczas:

  1. należy dokonać wyboru odpowiedniego sprzętu roboczego, który zapewni bezpieczne warunki pracy;
  2. należy zapewnić pierwszeństwo stosowania środków ochrony zbiorowej nad środkami ochrony indywidualnej;
  3. parametry sprzętu, o którym mowa w pkt.1 muszą być dostosowane do charakteru wykonywanej pracy, dających się przewidzieć obciążeń oraz zapewnić bezpieczne przemieszczanie się pracowników;
  4. należy dokonać wyboru najbardziej odpowiednich środków umożliwiających bezpieczny dostęp do miejsc tymczasowej pracy na wysokości, stosownie do różnicy wysokości i częstości jej pokonywania oraz czasu trwania użytkowania tych środków;
  5. wybrany sprzęt roboczy, w tym środki, o których mowa w pkt. 4, powinny umożliwić ewakuację pracowników w przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa;
  6. przejście między środkami umożliwiającymi bezpieczny dostęp do miejsc tymczasowej pracy na wysokości i platformami, pomostami lub kładkami w obu ich kierunkach nie może stwarzać dla pracowników dodatkowego ryzyka upadku. 
siedziba biura

SIEDZIBA BIURA

ul. Łąkowa 1
32-080 Zabierzów

Dane rejestrowe

DANE REJESTROWE

P.H.U. Wertykal s.c.
ul. Rodziny Poganów 76
32-080 Zabierzów
NIP: 5130093669

Wetykal

WERTYKAL

DORADZTWO
ROZWIĄZANIA
SZKOLENIA​

2019 Made by Wertykal s.c